2019 SPRING SUMMER - AM 7:19


私らしく 心地よく
Photo : Yui Nagaoka (omachi) Taihei Sakai (itsukaichi)
assistant : Masaki Okada(calme)
Hair : Mali (calme) Taihei Sakai (istukaichi)
Make : Kana Kabumoto (hatsukaichi) Aico (omachi)
Fashion : Arisa Nakamura (hatsukaichi) Tomoki Kajihara (Rita) Junon Watanabe (Rita)

Team PROSOL

PROSOLHAIRCOLLECTION