2019 Autumn Winter 彼女のリアル10のこと

Photo:Taihei Sakai(itsukaichi)
assistant:Masaki Okada(calme) Tomoki Kajihara (Rita)
Hair:Ayumi Sugimasa(calme) Mali(calme)
Make:Kana Kabumoto(hatsukaichi) Aico(ohmachi)
Fashion:Mali(calme)

Team PROSOL

PROSOLHAIRCOLLECTION