2019 SPRING SUMMER - AM 7:19


私らしく 心地よく
Photo : Yui Nagaoka (ohomachi) TAIHEI SAKAI (itsukaichi)
assistant : Masaki Okada(calme)
Hair : MALI (calme) TAIHEI SAKAI (istukaichi)
Make : Kana Kabumoto (hatsukaichi) aico (ohomachi)
Fashion : Arisa Nakamura (hatsukaichi) Tomoki Kajihara (Rita) Junon Watanabe (Rita)

Team PROSOL

PROSOLHAIRCOLLECTION